јстрологични статии

астрологи€

 

јстрологично досие

резюме на книгата на √.—акс - "ƒосиетата астрологи€"

дата на публикуване: 12.10.2009 г., 79624 прочитани€
 

—ъставил и превел: ƒаниела  раева

 

јстрологи€та винаги е била обгърната от мистери€, и никой досега не е усп€л абсолютно категорично да потвърди или да отхвърли нейните твърдени€. ¬ книгата си √юнтер —акс се нагърбва с предизвикателството да установи, с помощта на статистически и математически методи, дали действително поведението на всеки от нас е повли€но от знака, под който сме родени.

 

–оден в √ермани€ през 1932 г., √юнтер —акс е математик, икономист, предприемач, спортист, фотограф и режисьор-документалист. ќсновните цели, които си е поставил са следните:

 

- за първи път в дългата истори€ на астрологи€та да изследва, посредством научни методи, възможни€ ефект на зодиакалните знаци върху човешкото поведение
- не да опровергае твърдението, че астрологи€та е мит, а да изследва дали т€ съществува, при това оставайки непредубеден относно резултата
- да публикува изследването дори и ако то не докаже, че астрологи€та не е просто мит
- да базира изследването единствено на емпирични данни и да не интервюира астролози
- да даде възможност на неутрална институци€, например университет, да провери изчислени€та и резултатите от т€х 

 

Ќеобходимите за изследването база данни са събрани от бюрата за пребро€ване на населението най-вече в Ўвейцари€, които са най-точни измежду тези на останалите европейски страни. ќсвен детайлна информаци€ за всеки швейцарски гражданин, от 1875 г. насам в архивите се отбел€зва и техни€ точен час на раждане. “ази информаци€, систематизирана според зодиакалните знаци, представл€ва основата на изследването. “о е разделено по теми, като въпросите, които занимават автора са от рода на следните: ƒали –ибите нарушават закона по пътищата по-често от Ѕлизнаците? ƒали сред самоубийците има повече —корпиони отколкото “елци? Ќа теори€ вс€ка зоди€ би тр€бвало да е представена в еднакво съотношение. Ќо дали наистина е така? »ли хората родени под различни знаци се държат различно? »ли пък има и други фактори, които оказват вли€ние? “ова са въпросите, на които се опитва да отговори книгата.

 

 ой купува астрологическа литература?

ќказва се, че представителите на зодиите —корпион, –ак, —трелец, ¬одолей и –иби купуват повече книги на астрологическа тематика от това, което би се очаквало на базата на съотношението между раждани€та и продажбите. — най-гол€мо отклонение от математическите очаквани€, т.е. знакът, чиито представители са най-ревностните читатели на астрологическа литература е —корпионът. ¬ други€ край на скалата се намират ќвен, “елец, Ѕлизнаци, Ћъв и ƒева, които най-р€дко пос€гат към щанда за астрологическа литература. —ред т€х с най-гол€мо отклонение от очакваното са Ѕлизнаците.

 

 ой с кого сключва брак?

 азано просто, изследването цели да установи дали има знаци, които не са едни за други. “о се базира на сключените в Ўвейцари€ бракове в периода 1987-1994 г. ”становено е, че сред комбинациите от знаци, които се привличат едни други в по-гол€ма степен от математически очакваното, повече от половината комбинации са между едни и същи знаци, докато измежду комбинациите от знаци, които се привличат най-слабо н€ма нито една комбинаци€ от еднакви знаци. Ќай-често  озирозите, ¬одолеите, ќвните, ƒевите и —трелците имат партньори от същи€ знак, като  озирозите и ¬одолеите заемат първо м€сто в тази статистика. ўо се отнас€ до браковете между представители на различни зодии, по-разпространени от математически очакваното са тези между мъже “елец и жени ¬езни, мъже —корпион и жени –иби (тук важи и обратното, т.е. мъже –иби и жени —корпион), мъже —трелец и жени ќвен, като всички са с еднаква степен на отклонение от очакваното.

 

— най-малка веро€тност са браковете между мъже ¬одолей и жени “елец, следвани в еднаква степен от мъже ¬одолей и жени —корпион, и мъже Ћъв и жени ¬одолей.

 

Ќай-учудващи€т феномен е, че най-много бракове има между представителите на знаци от една и съща стихи€. ј знаците, които най-р€дко сключват брак помежду си са тези, които в хороскопа са разположени на ъгъл от 90 или 180 градуса. “ова са ќвен, –ак, ¬езни и  озирог; “елец, Ћъв, —корпион и ¬одолей; Ѕлизнаци, ƒева, —трелец и –иби.

 

»зследването не пренебрегва възможното вли€ние на странични фактори Ц като вли€нието на астрологическите съвети относно това кои комбинации от знаци биха били най-благопри€тни за брак, например, което би могло да повли€е на избора на партньор при н€кои хора. ¬ъпреки широкото разпространение на този вид твърдение се оказва, че повече от 99% от хората не търс€т съзнателно партньор от определен знак.

 

»зводът, който се налага е, че знаците действително са от гол€мо значение при избора на партньор.

 

 

 ой се развежда? »ли, казано с други думи, има ли знаци с особено висок процент на разводи?

ѕроучването на този въпрос е направено в Ўвейцари€ в периода 1987-1994 г. измежду 110 000 двойки.

 

Ќай-издръжливите съюзи се оказват, на първо м€сто, тези между мъже  озирог и жени –иби, следвани от мъже –иби и жени —корпион, и на трето м€сто са съюзите между мъже Ѕлизнаци и жени “елец. Ќа последно м€сто и с равен брой се класират браковете между мъже и жени ќвен, както и тези между мъже “елец и жени –ак.

 

Ќай-крехките съюзи (подредени в низход€щ ред) са тези между мъже ¬езни и жени ќвен, мъже ќвен и жени Ћъв, и мъже Ѕлизнаци и жени  озирог. Ќа последните две места и с равен брой са съюзите между мъже —корпион и жени Ѕлизнаци, и тези между мъже —трелец и жени Ѕлизнаци.

 

—ред знаците на мъжете от изследваната група нито един не се откро€ва с по-гол€м  риск от развод. —ред жените, обаче, има такъв знак Ц жените Ѕлизнаци най-често от всички искат развод.

 

 ой не сключва брак?

»де€та с проучването на този въпрос е да се установи дали знаците, за които астрологи€та твърди, че про€в€ват по-силно желание за свобода и себеиз€ва всъщност по-често остават незадомени.

 

»зследването е проведено отново в Ўвейцари€, сред хора на възраст между 18 и 40 години. ќказва се, че мъжете –иби са най-склонни да се задом€т. —ред жените знакът с най-гол€мо желание за партньорство е –ака, следван от Ћъва и —корпиона.

 

—ред мъжете най-слабо желание за брак про€в€ват —корпионите и —трелците; а сред жените —трелците и Ѕлизнаците.

 

»змежду мъжете ¬одолей и –иби има повече неженени отколкото е статистическото очакване. —ъщото се отнас€ за жените ¬одолей и  озирог.

 

јвторът обаче предупреждава горните изводи да се приемат само като тенденци€ поради сложността в днешно време да се дефинира пон€тието Дедночленно домакинствоФ.

.

 

 ой какво учи?

Ќа базата на проучването си авторът стига до извода, че между зодиакалните знаци и избора на вида висше образование съществува реална статистически доказуема връзка.

 

ѕроучването е сред следните специалности: архитектура, бизнес управление, икономика, право, психологи€, биологи€, медицина, стоматологи€, фармацевтика и ветеринарство. Ќай-много желаещи да учат архитектура е установено сред родените под знака –ак, следван от ќвен, а най-малко сред “елците. «а бизнес управление Ц Ѕлизнаци и Ћъв, а най-малко желаещи има сред  озирозите. «а икономика Ц —трелец и “елец, а най-малобройни там са ¬езни и Ћъв. «а право Ц ¬езни и Ћъв, а най-слабо представен е “елеца. Ќай-силно са искали да учат психологи€ ¬одолеите, следвани от Ѕлизнаците, а най-безразлични към тази специалност са ƒевите, следвани от “елците. «а биологи€ Ц —корпион, следван от —трелец, а от другата страна на спектъра ƒева и –ак. «а медицина Ц ƒева, следвана от  озирог, а най-малко интерес е имало сред Ѕлизнаците. «а стоматологи€ Ц ќвен, следван от ƒева, а най-слаб интерес про€в€ват ¬езните. «а фармацевтика с гол€ма преднина пред всички други знаци е Ћъва, а най-незаинтересовани са ¬езните. ѕо отношение на ветеринарството със значително по-силно желание от другите зодии се откро€ват —трелците, а с най-слабо Ц –ибите.

 

ƒруги€т извод на изследването е, че най-много кандидат-студенти има сред знаците “елец, –ак, ¬езни и —трелец. ј най-малко се срещат сред представителите на ќвен, Ѕлизнаци и  озирог.

 

 ой какво работи?

»зследването е проведено сред 47 професии и занимани€. » тук резултатите сочат, че съществува пр€ка връзка между знаците и избора на професи€ или занимание.

 

Ќай-силно представени сред редиците на висшите служители са –ак, Ѕлизнаци и Ћъв (в този ред), а най-слабо ¬одолей и –иби.  озирозите биват както чиновници, така и работници, но не и банкери и затрахователи, както се твърди в астрологи€та. Ќа архитектурното поприще царуват “елците, а в сферата на вътрешни€ дизайн Ц ¬езните. Ќай-много заети в социални€ сектор има сред –ибите.

 

Ќай-интересни€т извод касае занимаващите се със селско стопанство. “ой е и много показателен за изследването като ц€ло, защото традиционно със селско стопанство се занимават много гол€м брой хора. ¬ много по-гол€ма степен от статистически очакваното тук се срещат представители на знаците ќвен, —трелец,  озирог, ¬одолей и –иби, а значително по-малко от очакваното Ц Ѕлизнаци, –ак, Ћъв, ƒева, ¬езни и “елец.

 

¬ъв връзка с горните данни авторът се натъква на крайно интересен факт, който той нарича Дзагадката на селски€ стопанинФ. » в двете горни групи знаците върв€т един след друг, т.е. родените под знаците от —трелец до ќвен се занимават със селско стопанство, а тези под знаците от “елец до ¬езни не работ€т в тази сфера. ≈динствени€т знак, който е неутрален по отношение на тази професионална сфера, —корпионът, се намира между горните две групи от знаци.

 

 ой от какво умира?

«адачата с това изследване е да се установи дали има връзка между определени знаци и смъртоносни забол€вани€. »зследването се базира на данни за починалите швейцарски граждани в периода 1969-1994 г. јвторът прави уговорката, че тъй като непрекъснато се по€в€ват нови болести, абсолютните твърдени€ на астрологи€та за връзката между знаците и частите на човешкото т€ло не тр€бва да се приемат безкритично.

≈то какво показва изследването му сред 20 смъртоносни забол€вани€:

- от цироза на черни€ дроб, причинена от алкохолизъм умират най-много родените под знака ќвен

-          от астма Ц –ак

-          от бронхит Ц ¬одолей

-          от рак на гърдата Ц –иби

-          от рак на матката Ц –ак, Ѕлизнаци и —корпион

-          от диабет Ц —трелец

-          от грип Ц ¬езни

-          от пикочни инфекции Ц —корпион

-          от мозъчни инфекции Ц Ћъв и ƒева

-          от сърдечен удар Ц ќвен (а най-малко —трелец)

-          от рак на белите дробове Ц ¬езни и Ћъв (а най-малко ќвен)

-          от рак на стомаха Ц —корпион и  озирог (а най-малко –ак)

-          вследствие на катастрофа Ц –иби (а най-малко ƒева)

 

 

 ой от какво се самоубива?

јвторът установ€ва, че най-гол€м брой самоубийства се извършват от родените под знаците –иби, “елец и –ак (в този ред), а най-малък от знаците ¬езни и —трелец.

 

¬нимание е обърнато и на въпроса кой как се самоубива. “ака например –ибите предпочитат да използват сънотворни; “елецът се застрелва или се заключва в колата си и диша изгорелите газове, а –акът много р€дко използва огнестрелно оръжие за тази цел.

 

 ой какви престъплени€ извършва?

»зследването е направено отново сред швейцарци Ц 300 000 осъдени в периода между 1986-1994 г.

 

—корпионът, следван от ¬езните, краде най-много, докато сред “елците се срещат само малък брой крадци. “елецът обаче има склонност да присво€ва пари, а  озирогът е най-невинен в това отношение. «атова пък сред  озирозите има най-много наркодилъри, докато ќвенът най-р€дко от всички други знаци използва наркотици. Ѕлизнаците са първи измамници, а най-много крадат коли —трелците. –ибите пък се отличават с това, че шофират без книжка.

 

 ой как шофира?

ѕредставителната извадка е от 13 000 германци. ≈то и н€кои от резултатите от изследването: най-много шофьори има сред ƒевите. “елците най-р€дко управл€ват леки коли, но затова пък, заедно с Ћъвовете, са най-много сред шофьорите на камиони. Ќай-много километри на година навърта —корпионът и въпреки това, заедно с Ћъва, той най-р€дко се замесва в катастрофи. ј ƒевата и “елецът най-често биват въвлечени в катастрофи.  озирогът предпочита по-мощни коли. «наците, най-загрижени за ефекта от изгорелите газове върху околната среда са ƒева и —корпион, докато ¬одоле€т най-слабо се вълнува от този въпрос.

 

 ой какво спортува?

–езултатите по отношение на професионални€ футбол са интересни с това, че подобно на загадката около това кой се занимава със селско стопанство, и тук знаците се подреждат по реда, който следват в зодиака. ѕовече от статистически очакваното с футбол се занимават родените под знаците ¬езни, ƒева, Ћъв, —корпион, и  озирог, а по-малко Ц  –иби, ќвен, “елец, Ѕлизнаци и –ак. Ќай-гол€мото отклонение идва от двата знака, които се намират между горните две групи: ¬езни и “елец, като първи€т знак излъчва най-много професионални футболисти, а втори€т най-малко.

 

ќтговар€йки на горните въпроси √юнтер —акс усп€ва да покаже, че между зодиакалните знаци и човешкото поведение съществува статистически доказуема връзка, като знаците вли€€т на човешкото поведение. јвторът признава, че все още не е €сно колко силна е тази връзка и доколко т€ е определена от планетите. “ова, което книгата показва обаче е, че такава връзка съществува, и че т€ не може да се определи като случайна.

 

 

 

¬ашето мнение за стати€та

 

Comment Script

Please Clik My Store
cateringpabriksurabaya.wordpress /
cateringdisurabayatimur.wordpress /
kateringkuedisurabaya.wordpress /
pesankuedisurabaya.wordpress /
cateringdisurabayapusat.wordpress /
terimapesanannasitumpengsurabaya.wordpress /
nasitumpengterkenaldisurabaya.wordpress /
nasitumpengsidoarjo.wordpress /

Catering Pabrik Surabaya - 02/14/2020 - 02:59 ч.
–Я—А–Є –Є–Ј–±–Њ—А–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б–Є—П,
–Ї–∞–Ї–≤–Њ—В–Њ –Є –і–∞ –±–Є–ї–Њ,
–љ–µ –µ –≤–∞–ґ–µ–љ —Б–∞–Љ–Њ —Б–ї—К–љ—З–µ–≤–Є—П –Ј–љ–∞–Ї,
–∞ –њ—А–µ–і–Є –≤—Б–Є—З–Ї–Њ –∞—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞!
–Ґ–∞–Ї–∞ —З–µ –≤ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞ –Є–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–љ–Є –љ–µ—Й–∞!
–®–Р–†–Ъ–Ю - 12/21/2014 - 14:20 ч.
:-Dto se kazwa i ima otklonenia
princa - 01/18/2012 - 14:35 ч.
:-)
—Б–Њ–љ—П - 07/23/2010 - 12:34 ч.
B-)mislia 4e ima mnogo savpadeniia
vania - 06/28/2010 - 20:06 ч.
–Ь–Є—Б–ї—П, —З–µ –љ–µ –≤—Б–Є—З–Ї–Њ –µ –≤—П—А–љ–Њ. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П–≤–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П.
–Р–Ї–Њ —Б–µ —Б—К–і–Є –њ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ—В–Њ –Њ—В –У—О–љ—В–µ—А –°–∞–Ї—Б, –±–Є —В—А—П–±–≤–∞–ї–Њ –і–∞ –Є–Љ–∞–Љ —Б—К–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б–Є—П –Є —Е–Њ–±–Є –Є –і–∞ –љ–∞ —Б—К–Љ –Њ–Љ—К–ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞ —Б—К–њ—А—Г–≥–∞ —Б–Є, —Б –Ї–Њ–≥–Њ—В–Њ —Б–Љ–µ –Ј–∞–µ–і–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Њ 36 –≥.
–†–Њ–Ј–∞ - 06/09/2010 - 20:08 ч.
–Р–°–Ґ–†–Ю–Ы–Ю–У–Ш–ѓ–Ґ–Р –Х –Э–Р–£–Ъ–Р –Ъ–Ю–ѓ–Ґ–Ю –Ґ–Ю–І–Э–Ю –Ш –ѓ–°–Э–Ю –Я–Ю–Ъ–Р–Ч–Т–Р –Э–Р–©–Х–Ґ–Ю –Ь–ѓ–°–Ґ–Ю –Т –Ц–Ш–Т–Ю–Ґ–Р.–Р–Ъ–Ю –°–Х –Т–У–Ы–Х–Ф–Р–Ь–Х –Т –Э–Х–У–Ю –©–Х –Ю–Ґ–Ъ–†–Ш–Х–Ь –Ъ–™–Ф–Х –Ґ–Ю–І–Э–Ю –°–Ь–Х –Ш –©–Х –Э–Р–Я–†–Р–Т–Ш–Ь –Э–Р–Щ-–Ф–Ю–С–†–Ю–Ґ–Ю –Э–Р –Ъ–Ю–Х–Ґ–Ю –°–Ь–Х –°–Я–Ю–°–Ю–С–Э–Ш –Ч–Р –Э–Р–° –Ш –Э–Р–Щ-–Ы–Ѓ–С–Ш–Ь–Ш–Ґ–Х –°–Ш –•–Ю–†–Р.–£–°–Я–Х–•–Ш –Ч–Р –Т–°–Ш–І–Ъ–Ш.
ZHORI - 06/01/2010 - 19:55 ч.
:-):-):-);-):-o
AYLIN-s.OSTROVO - 06/01/2010 - 13:46 ч.
kato zvijdate na skorpionite veznite i razite e taka
biloe palna zaguba na vreme nali ili glupost nali :-D
zavijdate 6toto sme nomer 1
stanislav - 05/31/2010 - 20:25 ч.
–Э–µ —В—А—П–±–≤–∞ –і–∞ –≤—П—А–≤–∞—И –≤ –∞—Б—В—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—В–∞,–њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А—П–±–≤–∞ –і–∞ —П —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—И!!! - –і—Г–Љ–Є –Њ—В –ї–Є—З–µ–љ –Њ–њ–Є—В :)))))))
–Ъ–Њ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ - 05/04/2010 - 13:32 ч.
:-) –Р–Ј —Б—К–Љ –Ф–µ–≤–∞ –Є –њ–Њ–≤–µ—З–µ—В–Њ –љ–µ—Й–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є –Ј–∞ –Ј–Њ–і–Є—П—В–∞ —Б–∞ –љ–∞–њ—К–ї–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Є.
Lilly - 04/12/2010 - 20:38 ч.
perfectna statia
beti - 03/14/2010 - 00:12 ч.
–Ь–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –љ–µ—Й–∞—В–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є –≤ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞ —Б–∞ –≤–µ—А–љ–Є, –Є–Ј—Е–Њ–ґ–і–∞–є–Ї–Є –Њ—В –Љ–Њ–Є—В–µ –ї–Є—З–љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Е–Њ—А–∞—В –Є —Б–∞–Љ–∞—В–∞ –Љ–µ–љ:-)–Т—Б–µ –њ–∞–Ї –≤—Б–Є—З–Ї–Њ –µ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –Є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є
–Я–Њ–ї–Є - 03/13/2010 - 17:32 ч.
–∞–Љ–Є –і–Њ–љ—П–Ї—К–і–µ –≤—П—А–≤–∞–Љ –≤—К–≤ —Е–Њ—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—В–µ B-):-):-)
—П–љ–∞ - 03/06/2010 - 11:21 ч.
astrologiqta e edna drevna nauka, na chiito istini she prodyljavame da se iznenadvame, istini, koito drevnite sa znaeli i izsledvali ot vekove...
albenisima - 02/25/2010 - 22:41 ч.
Start Previous Page
»ме
 оментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P

–еклама

јстро връзкиуран
¬ръзки