Поверителност

Политика за защита на личните данни

 

Ние от Astrohoroscope.info ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим  дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

 

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

Имаме нужда да ни предоставите определени данни, които съобразно горепосочения регламент се определят като лични данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт; в рамките на възникнал договор (споразумение) между нас във връзка с предоставянето им, както и за да получавате, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за изпълнение на горепосочените цели. Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни astrohoroscope.info, например когато изращате запитване за получаване на информация, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните на сайта услуги или книги.

 

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Обработката на лични данни е съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични и други неавтоматични средства, като: събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране, изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване.

 

Основни принципи, въз основа на които е изградена нашата политика за защита на личните данни и тяхната обработка

 

 • Събират се за конкретни и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели

 • Законосъобразно обработване, добросъвестно и по прозрачен начин отношение на субекта на данните

 • Подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват /свеждане на данните до минимум/

 • Данните са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид – предприети са всички разумни мерки, за да се гарантира своевремонно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се има предвид целите, за които те се обработват

 • Съхраняват се във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите.

 • Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

Моля, прочетете внимателно информацията предоставена в нашата политика за защита на личните данни и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

 

I. За нас

Сайтът astrohoroscope.info е собственост на „Локус Фортуна“ ЕООД, ЕИК 148096068, адрес: гр. Варна 9000, к-с Младост 101-2-8, e-mail: astrohoroscope.info@gmail.com. Навсякъде където упоменаваме „Astrohoroscope.info”, сайтът, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „Локус Фотруна“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас като администратор на лични данни и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

 

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Ние вярваме, че вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

За да ползвате част от услугите, които предлага в сайта, е необходимито да въведете лични данни – дата на раждане, място на раждане, име. В този случай, след обработването и калкулирането на хороскопа, тази информация не се съхранява и обработва потворно от нас.

При поръчка на книги от astrohoroscope.info също събираме лични данни, за да можем да осъществим доставката – две имена, адрес, телефон, имейл. Тази информация се предоставя на фирми, които осъществяват доставката (напр. куриерски фирми), които също са администратори на лични данни и законово обработват и съхраняват лични данни, според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, или за да спазим някои законови изисквания.

Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

 

Не събираме лични данни, които: 

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

 • Не събираме информация от деца. Нашите услуги не са предназначени за деца под 16 години и за да изпълним Регламент (ЕС) 2016/679 сме направили така, че да е невъзможно да се посочат като рождени данни на лица ненавършили 16 г. и да въвеждат свои лични (рожденни) данни в сайта

 

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • За да Ви предоставим възможност за изчисляване на различни хороскопи

 • За да приемем Вашата заявка за доставка на книги;

 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно ваши поръчки, или за да получите макетингови съобщения за нови книги или услиги в сайта, когато сте дали съгласие за това

 • Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

 

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Изпълнение на договор(споразумение): за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане за изготвяне на хороскоп

 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);

 • Вашето съгласие.

 

IV. В кои случаи ще се свързваме с Вас

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

·         Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите , които сте заявили, на задълженията по договор(споразумение) между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване.

·         Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),

 

V. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

 

Можем да предаваме информацията Ви на трети лица - доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

 

За целта Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни и маркетингови цели, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

 

Независимо от това, когато използваме трети лица - доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и тези юридически лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, са администратори на лични данни, което изисква от тях да пазят Вашата информация и да не я използват за свои преки маркетингови цели.

 

Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

 

Работим с различни трети лица - доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица - доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

 

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на astrohoroscope.info

 • Ако сте дали своето съгласие за това;

 • При други обстоятелства, които закона ни задължава.

    Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

 

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

 

VI.Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за пазене на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • Когато закупите платена услуга, запазваме Вашите лични данни за срока на действие на платената услуга.

 • Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин или съобщения, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта продължително време).

 • Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).

 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да упражняваме своите права или за данъчни и счетоводни цели.

При повечето услуги, които предлагаме на сайта, които изискват да въведете рождени данни за да се изчисли вашия хороскоп, след постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме и те не се съхраняват от нас.

 

VII. Какви са Вашите права?

Astrohoroscope.info уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните. Можете да реализирате следните права, относно вашите лични данни, които се съхраняват от нас

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;

 • Правото „да бъдеш забравен“ – да бъдат изтрити всички лични данни, които се съхраняват при нас;

 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация, заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),

 • Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно. Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

 

За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис Заявлението можете да изпратите на email: astrohoroscope.info@gmail.com

 

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

 

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

 

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на astrohoroscope.info@gmail.com.

 

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg., адрес: Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25, E-mail: kzld@cpdp.bg

 

VIII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

 

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

 

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

 

При констатирано нарушение на сигурността на личните данни ние ще уведомим КЗЛД  в рамките на 72 часа след установяването му съгласно чл.33 на Регламент 2016/649

При вероятност констатираното от нас  нарушение на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, ние ще  съобщим на субекта на данните за откритото нарушение на сигурността по условията в чл.34 на Регламента 2016/679.

 

IX. Бисквитки и реклама

Бисквитки (‘Cookies')
е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

 

Бисквитки от трети страни
Ние използваме услути ог Google Inc., които запазват свои собствени бисквитки, осведомете се как Google използва бисквитките за предоставяне на услугите си. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

 

Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме този уебсайт, като събират информация за това, как се използват те.
Astrohoroscope.info използва бисквитките на Google Anaytics с цел да анализира как посетителите използват уебсайта. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню 'Опции' или 'Предпочитания' на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона 'Помощ' от менютата на Вашия браузър.

Реклама от трети страни
astrohoroscope.info използва трети страни за показване на рекламни банери в сайта. Някои от тези рекламодатели може да използват "бисквитки" за събиране на информация за типа на вашия браузер. Astrohoroscope.info си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

 

Сайтове на трети лица
Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях. Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през линк на този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез Сайта, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

 

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

 

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтa astrohoroscope.info С помощта на "бисквитката" DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайта на astrohoroscope.info, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на "бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация - https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557 http://www.google.bg/privacypolicy.html

 

X. Прехвърляне на лична информация извън Европа

Ако използвате услугите ни докато сте извън ЕС, Вашата информация може да бъде прехвърляна или изпращана от нас съм Вас извън ЕС, за да Ви бъдат предоставени тези услуги. Тези страни може да нямат подобни закони за защита на личните данни като България. Като предоставяте личните си данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение, или обработване. Ако прехвърляме Ваша информация извън ЕС по този начин, ние ще вземем подходящи мерки за сигурност, за да осигурим защитата на личната Ви информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

 

XI. Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през май 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на astrohoroscope.info@gmail.com или да ползвате формата за контакт.

 

Приятно и ползотворно ползване на сайта astrohoroscope.info!