јстрологични статии

статии

÷» ЏЋЏ“ Ќј —ј“”–Ќ » ѕЋ”“ќЌ Ц  ј ¬ќ Ќ» ќ„ј ¬ј?

 

 публикувана 6.01.2020

 

 

 

 

Ќа 12 €нуари 2020 година е съвпадът на —атурн и ѕлутон в  озирог, с който започва нов 33-годишен цикъл на двете планети. “ова звучи скучно и сухо, но то нито е скучно, нито сухо (въпреки —атурн). «ащото този съвпад, този цикъл, винаги е ознаменуван със сериозни и страшни събити€ на световната сцена.

Ќека видим какво се случва при н€кои от предишните цикли на —атурн и ѕлутон (съвпад на —атурн и ѕлутон):

Ј         1284 г. - заселване на селджуците до  онстантинопол, което води до големи промени в културни, верски, икономически, политически и териториални аспекти в ≈вропа.

Ј         1518 г. Ц ћартин Ћутер постав€ началото на –еформаци€та.  рал  арлос I одобр€ва плана на ‘ернандо ћагелан за околосветско пътешествие и го финансира.

Ј         1618 г. Ц започва “ридесетгодишната война. “€ преразпредел€ силите в ≈вропа чрез западането на —вещената римска импери€.

Ј         1914 г. Ц избухва ѕървата световна война, –азпад на империи и монархии Ц ќсманска, јвстро-унгарска, –уска

Ј         1946 г. Ц започва —тудената война. ¬ положителен план се основават ќќЌ и Unicef.

Ј         1947 г. Ц ѕакистан се отдел€ от »нди€

Ј         1981 г. Ц разраз€ва се епидеми€та от —ѕ»Ќ

Ј         1982 г. Ц най-гол€мата безработица в —јў и гол€ма световна икономическа криза

Ј         1983 г. Ц най-дълготрайното изригване на вулкан ( илауеа), продължаващо и до днес.

 

ќсвен съвпада, тр€бва да се вземат под внимание и другите мажорни аспекти на двете планети, например:

 вадрат

Ј         1921 г. Ц зараждане на фашизма и начало на тоталитарните системи

Ј         1939 г. избухва ¬тората световна война

ќпозици€ 

Ј         1769 г. Ц ¬ойна за независимост на —јў

Ј         2001 г. Ц јтентатите и терористичните атаки в —јў

 

 акво се случва сега, когато двете планети са на по-малко от градус разсто€ние?

¬ момента сме пред заплаха от нова война, след военни€ удар на —јў срещу »ран на 3 €нуари 2020 г., при който загина генерал  асем —юлеймани. јвстрали€ е заплашена от тотално унищожение вследствие на бушуващите там пожари.

¬ъзможно ли положително развитие и про€ва на този съвпад и цикъл?

–азбира се, винаги е възможно да се случват добри неща Ц там, където има разумност. Ќови€т цикъл на —атурн и ѕлутон започва в  озирог и разрешението ще дойде именно по —атурн и  озирог, с които се свързват разумността и дълбоката мисъл.

ƒа видим какво казва майсторът на астросоциологи€та, д-р ћетоди  онстантинов, в сво€та —ветовна јстросоциологи€ за този цикъл:

Дќкултните науки се радват на гол€м интерес в обществото. “е са от първостепенна важност.У

ќкултните науки, познани€ и сили (ѕлутон) тр€бва да се призем€т ( озирог), да се приложат в нашето ежедневие. “е тр€бва да се използват за доброто на всички хора, на ц€лото ни общество, за ц€лата планета. ƒа бъдат в услуга на нуждаещите се, страдащите и търсещите. ¬ политиката (ѕлутон) тр€бва да властват разумност и предпазливост ( озирог), да се въздържаме ( озирог) от агреси€ и насилие, за да се избегнат войни и конфликти.

јстрологи€та, като царица на окултните науки, също може много да помогне да се справим с мощните планетни енергии и да ги трансформираме във висшите им аспекти.

ћогат да ни помогнат и следните думи на ”чител€ ѕетър ƒънов за —атурн:

У«а глупавите хора —атурн е крайно разрушителен. ќт всички богове най-умен, най-мъдър и с най-гол€ма опитност е —атурн. “ой не е лековерен да в€рва на думи само.  ато отиде при него н€кой човек, той веднага разглежда живота му от едини€ до други€ край, и като намери даже една погрешка, казва: Д’айде, върви си! — тебе работа не може да се върши." “ой не е снизходителен към погрешките на хората. «апочнете ли да се извин€вате, че сте слаби хора, че грешите, той казва: Д„овек тр€бва да бъде абсолютно справедлив и умен - нищо повече.Ф

ўе си пожела€ всички да сме абсолютно справедливи и умни, да покажем на ’ронос и ’адес, че сме готови за положително включване в техни€ 33-годишен танц на небесната сцена.

 

–адислав  ондаков

»зползвана литература:

1.       —ветовна јстросоциологи€, јвтор: ћетоди  онстантинов, »здателство Ѕ€ло Ѕратство, 2019, ISBN 978-954-744-369-3

2.       јстрологи€та Ц ≈зикът на ¬селената, “ематичен подбор от —ловото на ”чител€, јвтор: ”чител€ ѕетър ƒънов, »здателство Ѕ€ло Ѕратство, 2018, ISBN 978-954-744-346-4

 

 

–еклама

јстро връзкиуран
¬ръзки