Астрологични статии

астрология

 

Преминаване на Сатурн през знак Лъв

дата на публикуване: 05.06.2006 г., 16824 прочитания

 

Планетите трансформират и видоизменят изначалните влияния, които идват от съзвездията, звездите и отделните знаци на зодиака, придават им определена динамична сила, която формира този или онзи събитиен поток, който се въплъщава в определени тенденции и събития, случващи се с отделния човек, колектив, страна и в света като цяло.

 

Колкото по-отдалечена е една планета от центъра на Слънчевата система, толкова по-продължителен е нейният цикъл и следователно по-мащабни и по-продължителни са трансформациите и промените, които се извършват на различни нива на проявеното битие.

 

Движението на Юпитер и Сатурн определя ритъма на социалните процеси. В древността са ги наричали великите хронократори, тъй като те определят характера, мащаба и дълбочината на трансформациите, които се извършват на различни нива на проявеното битие.

 

Ако Юпитер символизира принципа на ръста и разпространението, позитивният аспект на социалните процеси и промени, то Сатурн се явява принцип на свиването, на систематизацията, на подбора на жизнеспособни елементи на системата. Затова  в древността са наричали Юпитер „голямо щастие”, а Сатурн – „голямо нещастие”, тъй като той създава система от препятствия и изпитания, през които трябва да преминем, за да получим и запазим целостността. Тази планета олицетворява принципа на отделянето на хаоса от реда. Тя организира различните елементи на едно ниво в стройна и непротиворечива система, която живее по свои закони и принципи.

 

На нивото на живата клетка това е мембраната, благодарение на която клетката, заедно със съдържанието си се явява единно цяло и неделима единица на живота. Клетъчната мембрана осъществява процеса на тургора и осмозата, благодарение на които се извършва обмена на клетката с околната среда и по такъв начин се съхранява информационното, биологическото и биохимическото единство на всичките й системи.

 

Сатурн отделя съзнателното от колективното безсъзнателно, поставя и решава проблеми на интеграцията на личността в социалния и държавен организъм. Той дава възможност да се почувстваш част от колектива, обединен от една значима осева идея или цел. Ако човек е готов да служи и да се жертва заради цялото, то влиянието на Сатурн го дарява с нови възможности. В същото време той твърдо ограничава и създава препятствия за тези индивиди, които не се явяват част от тази или онази обществена йерархия.

 

Сатурн провежда принципа на доминиращите в обществото социални тенденции, обичаи и ред. Ако Сатурн е наранен, но заема силна позиция, то такава нация ще се отличава с консерватизъм и  с излишна бдителност по отношение на световното социално-културно влияние. Като следствие отношението на Сатурн към другите планети и неговото положение в картата на страната ще усилва влиянието на националните и националистическите идеи в обществото, които призовават да се съхрани нацията в чист вид под видима или реална заплаха за нейните традиции.

 

Под влияние на Сатурн се формира системата  и структурата на обществените органи в страната, също както в кристала се формират осите и направленията, според свойствата на образуващите го вещества. Това е системата на изпълнителната власт, която постоянно реализира и осъществява принципи, продиктувани от законодателната власт (Юпитер). Ако изпълнителната (Сатурн) и законодателната (Юпитер) власт работят съгласувано, в държавата няма сериозни сътресения, а принципът на внезапните промени (Уран) се реализира чрез по-меки и хармонични форми.

 

В астроикономиката Сатурн е показател за съвкупното търсене, създадено вътре в страната. Неговото преместване спрямо другите планети изменя структурата на динамиката на търсенето на тези или онези стоки. Структурата на динамиката създава дефицит, ако на пазара има достатъчно стоки, и в същото време може да намали търсенето в резултат на излишък. Голяма е зависимостта от планетното обкръжение. Например, през 2001 – 2002 г. търсенето на световните пътнически авиопревози значително намаля заради разрастването на тероризма в САЩ и Близкия Изток. В същото време, преминаването на Сатурн през знака Рак в предишни години създаде дефицит на пазара на жилища в редица европейски страни, което от своя страна доведе до ръст на търсенето и, като следствие, до покачване цените на квартири, парцели и къщи.

 

Освен това Сатурн управлява материалоемките производства като рудодобив, тежко машиностроене, стоманодобивна промишленост. Преминаването на висшите планети през наталния Сатурн в картата на страната дава екстремални показатели за развитие на тези отрасли. Освен това Сатурн управлява опаковъчната промишленост, производството на протези, на традиционни строителни материали.

 

В икономиката на страната той изпълнява регулативна роля, като създава кризи в тези отрасли, които изискват структурно преустройство, за да съществуват и да се развиват. Той ограничава растежа на най-успелите от тях и създава основа за поддръжка на по-неизгодните и нерентабилни отрасли чрез механизма на данъчното преразпределение на ресурсите. Сатурн управлява знака Козирог, в който екзалтира планетата Марс, свързана с данъците и налозите.

 

Всички форми и начини за намеса на държавата в икономиката и финансовите механизми на страната са свързани със Сатурн. Така например, с помощта на системата на лихвените проценти  и нормите за задължителни резерви на упълномощените от централната банка банки на страната,  държавата ограничава обема на паричната маса вътре в страната. Ако тя е твърде висока, то лихвените проценти се повишават. Това води до намаляване на парите вътре в страната и до понижаване на търсенето на кредити по заеми, което води до увеличаване на разходите и намаляване на производството. Ако паричната маса в страната не е достатъчна, то държавата чрез централната банка понижава лихвения процент, което води не само до ръст на производството, но и до инфлация. Във всеки случай държавната намеса в икономиката на страната не решава изцяло икономическите проблеми, а само ги регулира в определен приемлив диапазон, като изключва екстремалните прояви, като ограничава спада и забавя ръста.

 

По такъв начин планетата Сатурн се явява въплъщение на принципа на структурата, реда, запазването на биологичната и социалната система от разпад и хаос. Той дава възможност на всяка цялостност да осъзнае границите в широкия смисъл на тази дума.

 

 

ПРЕМИНАВАНЕ  НА  САТУРН  ПРЕЗ  ЗНАКА  ЛЪВ 
В ПЕРИОДА  2005-2007  ГОДИНА

 

Астрологичното влияние на всяка планета е динамична характеристика, която се изменя с времето. Преминавайки през определени знаци, декади и градуси на зодиака, тя проявява своите уникални характеристики, които оформят определени събития и тенденции, както в живота на човека, така и на ниво общество и Земя като цяло.

 

Преминаването на Сатурн през знаците на зодиака ще създава необходимост от създаване или обновяване структурата на този или онзи аспект на нашето битие в съответствие с потоците, които донася този знак на зодиака на Земята. От 2003 до 2005 година Сатурн се намираше в знака Рак. Това положение създаваше предпоставка за запазване на националните културни и исторически традиции.

 

Нацията, отделните народи и колективи остро се нуждаеха от обосноваване на дейността им на основата на историческите традиции и предпоставки. Дълбочината на корените, здравината на установеното табу и ограничения служеше за основа за запазване и поддържане на реда в обществото. Колкото по-задълбочено изразителите на волята на колективите, на големите маси от хора поглеждаха назад, толкова по-здраво те стояха на краката си. Това беше повеля на времето. Който го използва получи допълнителни предимства пред останалите.

 

Преминаващият през знака Лъв Сатурн ще предявява съвършено други изисквания, съгласно природата си и влиянието на планетарното обкръжение. Ако Сатурн в Рак  символизира запазване на целостта чрез усвояване динамиката на еволюцията и принципите на формиране на системата, то Сатурн в Лъв ще пробужда енергията на осъзнаването на вътрешната структура на индивида и характера на връзките, които го включват в обществото като в единно цяло.

 

От една страна творческите енергии, които притежава индивида ще имат остра нужда от признаване от колектива. От друга страна, колективното съзнание ще възприема ярките индивиди – творци като предизвикателство за своето благосъстояние и заплаха за нормалното съществуване и безопасност. Затова преминаването на Сатурн през знака Лъв ще предизвиква трудности с проявяването на творческите енергии, ако те не се вместват в еволюционните концепции на развитие на колектива.

 

В това време колективното безсъзнателно ще има нужда от ярки политически лидери, способни да структурират и насочват в определено русло енергията на големи народни маси и тълпи.

 

В годините на преминаването на Сатурн през знака Лъв излиза на преден план парадоксалния тип лидер. Той се явява изразител на волята на болшинството, еталон за подражаване, ярка и изпъкваща личност, а от друга страна не може да намери разбиране сред широките народни маси. Той се ползва с популярност и признание в чужбина, може да стане символична фигура вътре в страната, с която доминиращите политически сили манипулират в свой интерес. Това е типът  символичен  управленец, който притежава огромни пълномощия, но не може да ги използва поради ред ограничения. В същото време местните и федералните разклонения на изпълнителната власт получават повече пълномощия, отколкото в други периоди от време.

 

Като пример за това може да послужи ситуацията в Русия през 1711-1713 г., когато е бил създаден Сенат от 9 члена, а също и обер-секретариат като орган, който управлява страната в отсъствие на държавния глава във военно и мирно време. Първото поделяне на независимата Полско-Литовската държава (Реч Посполитой) станало през 1799 – 1801 г. Причина за това е било засилването независимостта на местната феодална и отслабване на централната кралска власт.

 

Втората тенденция, характерна за преминаването на Сатурн през знака Лъв,  съсредоточаването в ръцете на една силна и харизматична личност  на контрола над изпълнителната и законодателната власт като начин за запазване единното цяло на страната. Такъв тип лидер се е проявил през 1799-1801 г. През това време е бил превратът на Наполеон във Франция. По същото време е дошъл на власт Александър II в Русия. И двамата лидери са от авторитарен тип, които управляват страната от позицията на желязната ръка. В епоха на преминаване на Сатурн по знака Лъв през 1916-1919 г. се е извършила Октомврийската революция в Русия, която довела до формиране на първия комунистически режим начело с Ленин – фигура твърда и безкомпромисна към политическите си противници. В също такава епоха през 1975-1977 г. войските на САЩ  напуснаха Виетнам и в тази страна се появи твърдият комунистически лидер Хо Ши Мин.

 

Във всеки случай преминаването на Сатурн през знака Лъв предявява повишени изисквания към първото лице на държавата и към лидерите на политическите партии. Те нямат друга алтернатива, освен да станат носители на значима за обществото идея, която би структурирала и фокусирала ресурсите на страната за постигане на една или няколко значими цели, които биха й позволили да получи своя индивидуалност и да стане лидер в тази или онази област.

 

Астроикономическото влияние на преминаващия през знака Лъв Сатурн ще насочва вниманието към „честните” пари. Слънцето, което управлява знака Лъв,  винаги изисква установяването на стандарта на ценностите, на универсалния измерител, който би позволил да се определи истинската  ценност на една вещ спрямо друга. През 19 век, когато била епохата на златния стандарт, преминаването на Сатурн през знака Лъв създавало дефицит на злато на пазара и, като следствие, забавяне на паричното обръщение и спад на промишленото производство.  Това, на свой ред, извадило от обръщение онези стоки и услуги, от които обществото вече не се нуждаело. Та нали Сатурн е символ на съвкупното търсене. Към епохата на Сатурн в Лъв се отнася началото на промишленото разработване на залежите от цветни и скъпоценни метали. Така през 1828-1829 г. Русия интензивно търсела нови залежи в Сибир и Далечния Изток. През следващия цикъл ( 1858-1860 г.) в САЩ преминала серия от златна и сребърна треска, която довела до обогатяване на едни и разоряване на други..      

 

След Първата световна война, която също била в период на преминаване на Сатурн през знака Лъв, златният стандарт рухнал, понеже златото вече не можело да изпълнява функциите си за обезпечаване на книжните пари като мярка за стойност. Огромните военни разходи подкопали икономиката на европейските страни. В следващите преминавания астроикономическото влияние на Сатурн в знака Лъв изменило формата си.

 

Икономиката в тези епохи изпитва остра потребност от някакъв стандарт и еталон за стойност , съгласно който би могла да се измери ценността на националните и световни валути и да се защитят от инфлация. Именно в тези периоди в икономиката на страната инфлацията достига максимално високо ниво, а книжните пари се обезценяват и изискват нови стандарти за измерване. Така, през 1916-1919 г. в Русия след Първата световна война, след комунистическата революция от 1917 г. и след Гражданската война се създала ситуация, когато книжните пари, които вървели в различни части на Руската империя, имали инфлация по-висока от няколко хиляди процента на ден. Това довело до въвеждането на „Златния червонец” – пълноценни пари, обезпечени със злато.

 

В периода 1858-1860 г. в САЩ търговията с долари  в различните щати на страната, които не били обезпечени със злато, довело до банковата криза от 1861 г. и от необходимостта да се въведат нови парични знаци, които биха били обезпечени с нов стандарт на доверие, гарантиран от правителството на тази страна. В епохата 1946-1948 г. крахът на европейската следвоенна икономика довел до необходимостта от въвеждане на американския долар като валута-резерва за възстановяването на Европа. В епохата на първата нефтена криза от 1975-1977 г., когато цените на нефта значително се повишили, американският долар частично загубил своите позиции на резервна валута. Това преминаване на планетата Сатурн довело до формирането на пазара ФОРЕКС като нова система за стандарт на стойностите на водещите валути една спрямо друга.

 

Във всеки случай, преминаването на Сатурн по знака Лъв създава потребност от формирането на нови стандарти на стойностите на паричното обръщение, на оформянето на нови, по-съвършени форми на организация на движението на националните и световни валути. Екзалтиращият Нептун в противоположния знак Водолей поставя остро проблемите за защита от инфлация, за болезненото избавяне от натрупаните в икономиката излишни пари, необезпечени със стоки.

 

САТУРН  В  ЛЪВ  И  ВЕЛИКИТЕ  ИМПЕРИИ 

(ГЕОПОЛИТИЧЕСКО  ВЛИЯНИЕ  НА  САТУРН  В ЛЪВ)

Отчетливо се проявява влиянието на преминаването на Сатурн през знака Лъв в хороскопа на великите империи. Проблемът за вътрешните и външни граници на държавата като единно цяло става водеща тенденция на този период. Геополитическите лидери, които се намират на световната сцена в тази или онази епоха, се стремят да разширят своето влияние и териториално присъствие до максимално възможните предели. Това е епоха, когато по-силната държава подчинява по-слабата, по-лошо организирана политически, с остарели основни идеи.

 

Показателен, в този смисъл, се явява примерът с Руската империя, която доминирала в Евразийския континент през 17-19 век, със САЩ и Съветския съюз.Практически нито едно преминаване на Сатурн по знака Лъв не се е разминало без значими териториални завоевания, засилване на световното влияние на основните държави, които диктуват световния ред.

 

Така през 18 век преминаването на Сатурн през знака Лъв било в 1711-1713, 1740 – 1742, 1769 – 1772 г. През 1711 – 1713 г. било военното противопоставяне на Русия и Прусия, разширяване на северните територии на империята, новата столица - Санкт – Петербург – като символ на европейското влияние и имперски претенции на Русия. През 1740 – 1742 г. била Руско-турската война, присъединяването на Молдавия към Руската империя. През 1799 – 1801 г. – поделянето на Полско-Литовската държава, присъединяването на части белоруска и украинска земя към Русия. През 19 век Сатурн в Лъв се намирал в 1828 – 1830, 1858 - 1860,  1887 – 1890 г. В Русия през 1829 г. жестоко било потушено въстанието в белоруски, полски и украински територии и те били присъединени през 1801 г.

 

През 1859 г. Русия завоюва Чечня и присъединява Грузия. В САЩ е присъединена Калифорния, войната с Мексико, купуването на Аляска. През 1887 – 1890 г. е образуван мощен геополитически блок – Тройният съюз между Австро – Унгария, Германия и Италия, който подпали Първата световна война. 1916- 1919 г. – битката на великите империи в Европа, Първа световна война. 1946 – 1948 г. – образуването на блока НАТО и страните от комунистическия блок, начело със Съветския съюз. Започнала епохата на студената война. 1975 – 1977 г. – експанзията на САЩ в Индокитай и Панама, експанзията на СССР в Афганистан, която завършила в въвеждането на войски след преминаване на през знака Лъв, установяването на комунистически режими с поддръжката на СССР в редица африкански страни. Преминаването на Сатурн през 2005 – 2007 г. доведе до установяване контрола на Русия над Чечня, засилване интеграцията на страните от Съюза на независимите държави. По това време САЩ засили присъствието си в Близкия Изток, окупирайки Ирак и укрепвайки своето военно присъствие в Афганистан и създаде заплаха за Иран и Сирия.

 

Както показва историята на великите империи, водещите страни в епохата на преминаване на Сатурн по знака Лъв се стараят да разширят геополитическото си влияние и териториално присъствие далеч зад пределите на държавата си. В тази ситуация страните със скромно влияние е нужно да направят избор в полза на  някаква политическа доминанта, за да не бъдат разкъсани от мощните геополитически течения или да заемат позиция на постоянни компромиси. Във всеки случай мунданното влияние на преминаването на Сатурн по знака Лъв не се ограничава от гореизложените характеристики. То е по-обширно и значително и не може да се вмести в рамките на една статия.

 

Автор: Владимир Васюк

Превод от руски език Катя Илиева

27 април 2006г.