јстрологични статии

статии

ѕрогноза за Ѕългари€ и света
през 2020 година

 

 публикувана 6.12.2019
 7623 прочитани€
 

 

ћожем ли да прогнозираме бъдещето? ƒа, ако успеем да намерим повтар€щи цикли, които да ни дадът опорна точка, върху ко€то да стъпим, за да направим такава прогноза.
“очно това изучава науката астрологи€ Ц циклите на небесните тела и събити€та, които са свързани с т€х.

2020 година ще бъде под вли€нието на струпване на планети в знака  озирог Ц там ще са планетите —атурн, ѕлутон и ёпитер.

—ъвпадът на —атурн и ѕлутон ознаменува началото на нов 33 годишен цикъл, който има отношение към борбата за независимост на малките народи. “ова означава, че правителствата на държавите, в които има етнически малцинства,  ще се сблъскат с опити за отдел€не. ќпасност от погранични военни конфликти. ўе възникнат нови групи и движени€, борещи се да предотврат€т климатичните изменени€.

√оворейки за климата, годината н€ма да бъде благопри€тна, защото заради създадени€ дисбаланс (струпване на планети в  озирог и липса на такива в –ак) се пробуждат две от стихиите Ц зем€ и вода, по оста  озирог Ц –ак.  —тихи€ вода Ц това са наводнени€та и такива със сигурност ще има през 2020 г. най-веро€тно в централна  или източна јзи€. —тихи€ «ем€ това са земетресени€та, очаквам да има силни земетресени€ в азиатски€ регион и в островните държави там. ѕробуждане на вулкани по цели€ св€т.

Ѕългари€, доколкото т€ е под знака на  озирога, също би тр€бвало да се ДпробудиФ, подобно на събити€та през 1989-1990, когато също три тежки планети се б€ха струпали в  озирог, годината н€ма да бъде лека както в политически, така и в икономически план.

“ежки дни и за —јў, които са под знака –ак и опозици€та, ко€то планетите в  озирог ще направ€т към знака –ак, може да размести политичесите пластове и там. ¬ —ветовен план, струпването на планети в  озирог говори за създаването на нов властови център, нови междудържавни обединени€. ўе има и дрънкане на оръжие, както и военни конфликти.

¬ икономически план струпването на планети в  озирог създава дефицити на стоки и съответно покачване на цените. ѕо-слаба земеделска реколта през 2020 г.

¬ политиката знака  озирог символизира консерваторите и те ще се опитат да се противопостав€т на либералните тендеции с политически€ живот.

Ќавлизането на планетата ёпитер, ко€то символизира духовни€ живот в знака  озирог, може да означава само едно Ц време е това разделение на света на духовно и материално да спре и духовните хора да се захванат с решаване на материалните въпроси. ƒобър пример за това даде Ѕългарската православна църква, ко€то в дните малко преди влизането на ёпитер в  озирог на 3.12.2019, взе категорична позици€ против закона за социалните услуги. —вети€т синод призовава управл€ващите да се създаде такава законодателна уредба, ко€то да защитава и укрепва традиционното семейство и да съдейства за преодол€ване на демографски€ срив.

¬същност това е и най-важни€т въпрос, който нашето, българско общество тр€бва да разреши през 2020 година, и от събити€та които ще се разигра€т през годината зависи нашето оцел€ване в дългосрочен план. «ащо? «ащото Ѕългари€ е в челната класаци€ на страните по отрицателен демографски прираст, тенденци€ ко€то е започнала през 1990 г, по врема на струпването на планетите —атурн, ”ран и Ќептун в  озирог. ƒнес отново има три тежки планети в този знак и ако сега правителството не започне да води пронаталистична политика, за да противодейства активно на негативни€ демографски тренд, момента на действие ще бъде изпуснат (той е свързан с пребиваването на —еверни€ лунен ¬ъзел в знака –ак до средата на 2020 г.)

ќт 2026 година демографската криза в европейските държави ще се задълбочи и това което сега малцина осъзнават е, че най-важни€т въпрос не е икономически€т, а демографски€т.

 

 ирил —тойчев

 

–еклама

јстро връзкиуран
¬ръзки