астрология

КАНОН НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА АСПЕКТОЛОГИЯ


автор: Григорий Ватан, България


Статията "Канон на математическата аспектология" (KMA) е плод на аспектологически изследвания на автора в периода 1980-1992г., а през 1995 тя бе отпечатана в Русия. Това е чисто планиметрическа теория, която не претендира за голям практически астрологически опит, но бе оценена от руските астролози,  и по-специално от ЦАИ (Центр астрологических исследований) в Москва като оригинален български принос в световната аспектология. Един от специалистите в Академията през 1994г. преработи формулите, дадени в тази статия, в сферично-тригонометричен вид, за да са по-точни астрономически и астрологически, но други негови колеги считат въпроса за открит - как действат аспектите: по планиметрически или по стереометрически закони? А, може би, и по други - n-мерни, квантови и пр.? А, може би, всяка мерна система е валидна за съответния тип еволюция и съзнание на конкретния човек, комуто се изследва живота аспектологически? Та нали това важи и за домовите системи, и за зодиакалните, и за нивата на действие и на тълкуване на всеки астрологически фактор? Нима не е друг канон за сериозните астролози, че естеството на  събитията и интерпретацията зависи от базалните френологически данни на индивида - височина на теменно над отверстието на ухото, Камперовия ъгъл и др.?

Към статията тук са добавени непубликувани таблици за орбисите на главните и второстеренните аспекти, на базата на КМА. Това е табличен вариант на чертежите, отпечатани в статията, в който се виждат базалните категории аспекти, получени по оригинални формули, от съответните типове правилни многоъгълници: обикновени и преплетени (звездообразни). Последните се делят на "центростремителни" и "центробежни" - първите стават все по тъпоъгълни и островърхи, с делението на окръжността на все по-голямо число страни, а вторите - все по остроъгълни и тъповърхи. Оттук следва оригиналната езотерична и психологическа  теория на  КМА: правилните геоцентрични (хелиоцентрични, планетоцентрични) многоъгълници в Космоса и съответните аспекти имат отношение към персонализацията на личността и съответните ефекти в природната, психологическата и социалната й сфера, докато остроъгълните звезди развиват индивидуализацията, а тъпоъгълните - универсализацията на личността и явленията. И действително, увеличаването на делителя  "n" на окръжността (сферата), хордите (аспектите) на тъпоъгълните звезди стават все по-големи и по-близки до центъра, а при остроъгълните (тъповърхите) те стават по-къси и общото очертание на многоъгълника клони все-повече към окръжността. Между другото, това важи и за правилните многоъгълници, затова има паралел в явленията и поведението при персонализацията и универсализацията на личността  - наблюдава се много по-голяма социална адекватност, макар и от различен характер. За сметка на това, аспектите на индивидуализацията раждат не само психопатии, психопатии и социопатии, но и гении, аватари на бъдещето.

Към таблиците са дадени и формулите за изчисляване на точността и мощта на аспекта. Без тях е невъзможен максимално точен анализ на сравнителната сила на дадена планета в хороскопа, която ние, в България, доскоро изчислявахме само по системата на Морен Дьо Вилфранж - Петър Манев, усъвършенствана от Крум Янакиев Въжаров. От статията се вижда, че за по-обективно приближаване към комплексната сила на всяка планета, са включени и астрономическите й данни. 

Към астролозите и астрономи програмисти се отправя молба за съдействие: може ли да се състави програма (или да се усъвършенства вече съществуваща), така че да се получи ефектът на неравните орбиси от двете страни на всяка планета, според теорията н КМА? Това е особено важно за опериране с примарните дирекции, понеже от дълговековен опит най-добрите астролози знаят, че събитията по рекстасцензии (по екватора) дават прогнози с най-голяма точност.

         

Предлагаме ви статията “Канон на математическата аспектология” на руски език, така както е публикувана в списание “Росийская астрология” бр.5/1995г