—татии

астрологи€


’ќћ≈ќѕј“»я“ј Ц Ќј„»Ќ Ќј ∆»¬ќ“

‘илософско есе


от  ремена јлександрова јлександрова

13 курс към ’омеопатично общество

 

 онсултант: Ќели —тефановаУѕриродата е намислила да създаде от вас нещо много хубаво Ц не и се противопостав€йте. » когато се радвате и като страдате, и като падате, и като ставате, и като се раждате, и като умирате Ц каквото и да става с вас, имайте пълна в€ра,
че това, което прави, е за ваше добро.

ѕетър ƒънов

 

ѕреди 16 години завинаги от този св€т си отиде прекрасната ми майка. —лед дълго и мъчително боледуване жената, ко€то ми беше дала живот, ко€то ме беше обичала безрезервно и всеотдайно, угасна и напусна битието. ћного ми е трудно да опиша мъката, болката, безсилието и страха, които ме б€ха сковали в онзи момент. ћислех, че животът за мен без не€ не може да продължи. Ќе можех да пов€рвам и две дълги години след това в скръбта си продължавах да се чуд€ защо точно на мен и защо точно тогава. » н€къде по това време в безсилието си получих сила. ¬сички онези дребни нещица, които се случваха в живота ми и в живота на хората около мен, започнаха да ми се струват като миниатюрни прашинки на фона на гол€мата трагеди€, ко€то б€х прежив€ла. “огава, много бавно и много постепенно, започнах да разбирам значението на будистката поговорка:

Д огато ученикът е готов, учител€т ще дойдеУ.

«апочнах да разбирам, че зад привидната болест, ко€то покоси майка ми, всъщност е имало нещо много по Ц дълбоко, нещо много по Ц отдавна и нещо много поЦ сериозно. –азбирах, че всичко, което е правила или не е направила в живота си, е довело до този край по един или друг начин, че н€ма случайни неща, че вс€ко нещо е точно такова, каквото тр€бва да бъде и се случва в точни€ момент, в който тр€бва да се случи. «апочнах да се ров€ в езотеричната, философска и духовна матери€ с огромното желание да разкри€ всички онези невидими космически закони, които се про€в€ват в живота ни. ѕостепенно разбирах, че съществуват сили, които управл€ват живота във ¬селената Ц в духовните и в материалните светове. –азбирах, че има закони, които действат независимо дали човек знае за т€х или не, дали в€рва в т€хното съществуване или не, дали ги познава или много от т€х все още са тайна за него. ¬сички живи същества се подчин€ват на тези закони. “огава чет€х неуморно и с изумление установ€вах, че начинът, по който мисл€ определ€ начина, по който действам и води до ситуациите, в които попадам. » преминавайки от нумерологи€, през астрологи€, съвсем естествено стигнах до ’омеопати€та.

ƒо не€ се докоснах заради или е по-правилно да напиша Ц благодарение на астматичните кризи, които правеше синът ми, когато беше едва на 2 години. —помн€м си как сто€хме до късно в поликлиниката, за да му прав€т инхалации с вентолин.  ак се мъчеше и как традиционната медицина си оставаше безсилна за страданието му. “огава, когато лекуващи€т педиатър ни каза: Дјми най-добре си купете инхалатор и го запишете в јсоциаци€та на българите, боледуващи от астмаУ, не можех и не исках да пов€рвам, че още толкова крехкото ми дете отсега нататък ще тр€бва да използва инхалатор, за да диша нормално. » по никакъв начин не исках да приема отговорите на лекар€, че причините за астмата все още не са напълно из€снени, за правдоподобни. “огава само бегло б€х чувала от мо€ при€телка, че има и друг вид медицина и други начини за излекуване. —вързах се малко плахо и нев€рващо с доктор Цхомеопат и детето ми с помощта на тази така наречена Днежна медицинаУ бързо и трайно възстанови здравето си. —пр€ да получава астматични пристъпи и дори спр€ да боледува изобщо.

¬дъхновена и благодарна, започнах да изучавам тази наука и така неусетно ’ќћ≈ќѕј“»я“ј —≈ ѕ–≈¬Џ–Ќј «ј ћ≈Ќ ¬ Ќј„»Ќ Ќј ∆»¬ќ“.

—ложната на пръв поглед система на лекуване ме грабна от самото начало с простотата си. ќб€снени€та, принципите и законите, на които се основаваше ми се струваха толкова логични. “ова, че търси причината, а не лекува следствието, ме заплени завинаги. ’олистични€т метод, по който лекува ц€лостно човека, а не го раздел€, ми се стори толкова логичен. ∆ивеейки във века на информационните технологии, космическите изследвани€ и научните постижени€, е чудно, че тази стройна система от правила за излекуване е била заменена от сложните молекули на лекарствените продукти. Ќо алчността и жаждата за притежани€ и слава на малцина са успели да вмен€т, че без средства не можеш да се излекуваш. Ќакарали са хората да в€рват, че тр€бва да си купуват скъпи лекарства и да се подлагат на сложни изследвани€, за да се излекуват. ƒали е истина, че малцината свръхбогати, владеещи света, искат да намал€т населението му? »ли целта им е да забогат€ват още и още от фармацевтичните компании Ц производители на скъпите лекарства, не е €сно. Ќо едно е €сно: система за лечение и постигане Дбързо, меко и трайноУ на физическо, умствено и емоционално здраве има и т€ се нарича ’ќћ≈ќѕј“»я.

 ’омеопатичните лекарства се извличат от естествени субстанции, които могат да бъдат растителни, животински или минерални. ѕродуктите от растителен произход най Ц често са билки, събирани от различни места. »зключително важен е периодът, в който растението е откъснато, както и м€стото,  климатът, надморската височина и др. ќбикновенно се използва ц€лото растение, но може да се извлекат и отделни негови части като цветове, листа и корени. ѕродуктите от животински произход могат да бъдат както цели, така и отделни части, органи или секрети. ћоже да бъде използвано мл€ко от различни бозайници, както отрови от змии и па€ци, пера от птици и други. ѕродуктите от минерален произход могат да бъдат естествени химически комлекси или изкуствено синтезирани такива, състо€щи се от два или повече химически елемента. —ъществуват и така наречените нозоди, които са извлечени от болестотворни материали, взети от т€лото на пациента.  акто и саркоди, които се приготв€т от здрави, действащи тъкани и секрети.

ѕреди назначаване на определено хомопатично лекарство е необходимо да се направи интервю с пациента. ƒумите на пациента тр€бва да се записват точно така, както са казани.  ъм всеки пациент се подхожда различно и всеки представл€ва отделно предизвикателство за лекар€ Ц хомеопат.

Ѕазирайки се на изброените по долу [1] систематични и последователни принципи, хомеопатичното лекарство усп€ва да достигне до най-вътрешните слоеве на човешкото т€ло и душа и да постигне пълно и трайно изцеление.

ѕърви€т принцип, който лежи в основата на хомеопатичното лечение, е този на подобието: УSimilia similibus curanturФ Ц Дѕодобното се лекува с подобноФ. “ова означава, че лекарство, което може да увреди здрав организъм, може да възстанови болен организъм със същата картина. »зключително интересно е това, че хомеопатичните лекарства са изпробвани върху здрави хора, от където е установено, че лекарството предизвиква симптомите на болестта, ко€то тр€бва да бъде лекувана.

¬тори€т принцип гласи, че се дава само едно лекарство на принципа на подобието, което означава, че след като се проведе ц€лостно и пълно интервю на пациента, му се назначава едно лекарство, което най-пълно покрива съвкупността от симптоми на болестта.

“рети€т принцип се отнас€ до минималната доза. “ъй като хомеопатичните лекарства са енергийни лекарства, следва да действат на енергийно ниво и се прилагат в безкрайно разредени дози, в които практически не е останала материална доза от изходното вещество. —лед което се следи състо€нието на пациента и лекарството не се повтар€, докато не е изчерпало действието си.

„етвърти€т принцип на хомеопати€та касае тоталността на симптомите. “оест, при назначаване на лекарството се взима предвид съвкупността от симптоми Ц физически, емоционални и психически, които представ€ пациента. ј това, освен болестните про€ви на организма, са още модалностите, хранителните предпочитани€, позата му на сън и др. » след това, се назначава лекарство, което е индивидуално за конкретни€ човек.

—лед първоначални€ прием на лекарството се прави прослед€ване на случа€ и тогава лекар€тЦ хомеопат е необходимо да бъде много добре запознат и да следи дали се спазват «аконите на ’еринг а именно:

  • Ћечението протича отгоре надолу, което означава от главата към краката. “оест болеста се измества от главата към краката.

  • Ћечението протича от центъра към перифери€та, което означава, че започва едно изчистване на организма отвътре навън.

  • Ћечението протича от по-важни към по-маловажни органи, което означава, че в процеса на излекуване болестта се измества, като започват по-леки оплаквани€ за сметка на сериозните, които са били преди.

  • Ћечението протича, като симптомите изчезват в ред, обратен на т€хното по€в€ване, тоест болестните симптоми един по един изчезват, като първо изчезва този, който се е по€вил последен, след това този, който е бил предпоследен и така докато не изчезне и този, който е бил първи.

 

—амуел ’анеман в Дќрганон на лечебното изкуствоУ казва [2]:

76. ДЅлагодетелни€т √оспод е благоволил да ни даде помощта на ’омеопати€та само за естествените хронични болести; а външните и вътрешни увреждани€ и опустошаването на човешки€ организъм, осъществ€вани години наред чрез твърдоглавото практикуване на едно фалшиво изкуство, с неговите вредни лекарства и методи тр€бва да бъдат лекувани от самата жизнена сила (подход€ща помощ тр€бва да се даде за изтребването на всеки хроничен миазъм, който може да лежи в основата), ако т€ не е била вече прекалено отслабена от зловредните действи€, и за това нещо могат да бъдат потребни н€колко години. „овешко лечебно изкуство, което да може да възстанови до нормално състо€ние неизброимите ненормални състо€ни€, причин€вани толкова често от алопатичното нелечебно изкуство н€ма и не може да имаУ.

Ѕащата на медицината ’ипократ е писал в дневниците си, че е Дглупак онзи, който практикува медицина, без да се съобраз€ва с движението на звездите и планетитеУ [3]. » категорично предупреждава: ДЌе докосвайте с жел€зо, онази част от т€лото, управл€вана от знака, чиито сектор е прекос€ван от ЋунатаУ.  оето означава, че не се прав€т операции със скалпел (жел€зо) на части на т€лото на пациента, управл€вани (или свързани) с астрологични€ знак, чиито сектор в този момент е прекос€ван от Ћуната. “ова твърдение на ’ипократ е доказвано непрекъснато в хирургическата практика и ако законът не бъде спазван, вс€ка операци€, извършвана в неподход€що време, неизбежно завършва с провал, с усложнени€, включително с инфекции, с необичайно бавно и мъчително зарастване на раната и възстанов€ване, включително и със смърт. Ћекарите признават, че най-малко 5 на сто от хората починали в болниците, са Диздъхнали по неустановени причиниУ. Ќай-веро€тно причината е в неспазване на астрологични€ съвет на ’ипократ, както и в не холистични€  подход и не индивидуални€ метод на лечение.

¬ 13 параграф ’анеман твърди У“ъй че възприемането на болестта (ко€то не е от компетентността единствено на хирурги€та) като нещо отделно от живото ц€ло и неговата животвор€ща жизнена сила, като нещо скрито във вътрешността, колкото и малко да е то, както това се прави от алопатите, е един абсурд, чи€то представа е възможна само в щампован от материализма ум и тази представа в течение на хил€долети€ дава на господствуващата медицинска система тези вредни идеи, които са € превърнали в едно наистина вредно (нелекуващо) изкуство.Ф

Ќ€ма как да не се съглас€ с всички тези твърдени€ от тези велики умове и това не спазване хомеопатичните принципи от традиционната медицина ме обърна все повече и повече към алтернативната медицина и в частност към ’ќћ≈ќѕј“»я“ј. » т€ стана неизменна част от живота ми и живота на близките ми. » ако преди за температура под 38 ∞— съм приб€гвала до антипиретици, сега знам, че бързото й свал€не води до заглушаване на естествените сигнали, които ни подава т€лото и пречи на имунната система да се справи.  ато химик съм на€сно, че в лабораторни услови€, за да се изолира патогенен микроорганизъм, пробите се държат един Ц два дни при темепратура 37 ∞—. “очно затова когато свал€ме температура и € държим около 37,2 ∞— Ц 37,3 ∞— създаваме перфектни услови€ за размножаване на микробите и вирусите. «атова ако оставим температурата, без да € свал€ме (над 38 ∞—), повечето бактерии не оцел€ват. “ака че бързото и свал€не в самото начало удължава периода на боледуване. ¬исоката температура не е болест, а е симптом, т€ е отговорът на имунната система на организма към забол€ването.

’омеопати€та ме научи да не приб€гвам и до кремове за мазане с повод и без повод. ѕри по€в€ване на кожен обрив, екзема, брадавица или друга кожна про€ва съвсем естествено е да се приб€гва до н€какво мазило с цел бързото му премахване. Ќо преди да се бърза с желанието за бързо изцерение, е необходимо да се помисли дали това не е външната про€ва на едно поЦ дълбоко вътрешно състо€ние или дали не е излекуване на един по сложен орган с преминаване на болестта към кожата.

ќтрицателните емоции, които ни заливат, когато се гневим, когато страдаме или когато се €досваме, изкарват на повърхността емоци€та под формата на физическо забол€ване. ќбикновенно не правим връзка между прежив€на травма Ц психическа и емоционална с последващо, макар и след месеци или години, забол€ване. Ќе се връщаме назад и не си даваме сметка, че именно онзи момент, в който задълго сме се почувствали по Ц определен отрицателен начин е довел поЦ късно болестта при нас. «а хомеопата точно такива събити€ са от съществено значeние.

»нтересното е, че в днешно време на болестта се гледа като на враг и когато н€кой е болен, веднага се втурва да се бори с този враг по един или друг начин. [4] ј истината е, че болестите имат своето предназначение. “е са защитен механизъм, създаден от природата, за да осигури нашето оцел€ване и развитие. ѕочти винаги болестта се €в€ва като съобшение за грешка, сигнализира ни, че нещо не е в ред. » точно тогава е момента, в който тр€бва да осъзнаем, че т€ идва точно навреме, за да ни покаже, че тр€бва да променим начина си на възприемане на света. “ук се крие и разликата между това да надвиеш болестта и да се преобразиш с нейна помощ. »зцелението винаги означава доближаване до здравето, до ц€лост на съзнанието, ко€то се нарича и просветление. ¬ следствие на болест много често, хора се промен€т, израстват и помъдр€ват. » именно това прави хомеопати€та в процеса на излекуване на човека, усп€ва да го накара да прозре зад болестта механизма, който € управл€ва и € е довел точно в това физическо т€ло.  ара ни да променим отношението си към ситуаци€та, за да може самата ситуаци€ да се промени.

ƒа живе€ с хомепатичното изкуство ме промен€ посто€нно. ¬ несъществените и на пръв поглед съвсем несъотносими към лечебната система ситуации, виждам как се разгръща целостта на човека и неговата същност.

«авърна се желанието, а когато то се завръща, човешките същества започваме да търсим своето осъществ€ване, да се питаме и да бродим по обраслите пътеки на своето търсене, да разчистваме тези пътеки, н€кои да забрав€ме напълно, други да обхождаме често. ѕът€т, онзи, в чийто край те очаква домът на душата ти, е най-очевидни€т и в същото време най-трудно намиран. Ќе без съмнени€ се скитаме по пътеки, които н€кой друг ни посочва, насто€вайки, че са именно ДнашитеУ. » н€как в това пътуване, намирам смисъла, намирам хората, които вдъхнов€ват ума ми и онези, които охлаждат прекалени€ ентусиазъм на Дновопосветени€У. Ќаучавам ДезикаУ, на който говори страданието и този на субстанци€та, ко€то би го облекчила. Ќаучавам се да не съм строг съдник и да не позвол€вам с мен да се отнас€т така, защото никой по-добре от човешкото същество не може да знае как и защо нещо го докосва, покос€ва, убива или съжив€ва. “ърпението, на което са ни учили с категорични и нетърпеливи думи, сега уча с общуване.

’омеопати€та ми даде едно по Ц пълно разбиране за невидимите закони на ¬селената. –азбрах, че е много по Ц важно да бъда в хармони€ със себе си, за да бъда в хармони€ с всички останали. –азбрах, че нуждата от одобрение, нуждата да контролирам нещата и нуждата от външна сила, са потребности, които се основават на страх. ≈гото не сме ние, то е нашата представа за себе си, нашата социална маска, рол€та ко€то играем. —оциалната ни маска се крепи на одобрението. “€ иска да контролира и се поддържа със сила, защото живее в страх. ј истинската ни същност, наши€т дух, нашата душа е напълно свободна от всичко това. “€ е неу€звима за критики, не се бои от никакви предизвикателства и не се чувства по Ц долу от никого. ќсвен това е скромна и не изпитва превъзходство спр€мо никого и е изпълнена с вълшебство, тайнственост и очарование. ќсъзнах, че е необходимо да осъществ€вам връзка със сво€та найЦ съкровена същност. »стинската същност, ко€то е отвъд егото. —танах свободна и безгрижна и знам дълбоко в сърцето си, че всичко което искам е достъпно за мен когато и да го пожела€, защото желанието идва от нивото на щастие, а не от нивото на тревога и стрх.

Ќаучих се, че тр€бва да давам и да благодар€ за всички дарове, които животът ми предлага. «а слънчевите лъчи, за песента на птиците, за морските вълни и пролетни€ дъжд. ƒа забел€звам дребните на пръв поглед и елементарни неща, които ни заобикал€т и да им се радвам. ƒа слушам повече сърцето си, защото само то знае най Ц правилни€ отговор. ƒа наблюдавам съзнателно изборите, които прав€ и да приемам съзнателно ситуациите, до които вод€т. ƒа приемам хората, ситуациите, обсто€телствата и събити€та такива каквито са. » осъзнах, че момента, който прежив€вам сега, е кулминаци€ на всички моменти, преживени от мен в миналото. “ой е точно такъв, точно тогава, точно където, точно какъвто тр€бва да бъде.

«апочнах да очаквам всеки ден с вълнение и с радост от това, че просто съществувам, че ме има, че съм тук.

’омеопати€та не ми даде готовите отговори, а ме научи да питам, да слушам, да приемам и да се отказвам, когато се налага. ѕодаръкът, който получих в нейно лице, не замени загубата ми, но ми даде смисъл и в€ра, върна ме на самата себе си, оцвети живота ми. Ќакара ме да пов€рвам, че дълбоката болка от загубата на най Ц близки€ ми човек не е била без причина. “р€бвало е да € изпитам, тр€бвало е да премина през всичко, което съм преминала, за да се превърна, в това което съм сега. «а да мога да мисл€, чувствам, виждам и жела€ по начина, по който го прав€ сега. ѕожелавам на всеки да намери уникални€ си талант и истински€ си јз, да почувства хармони€та в т€лото си и свободата в душата си. ƒа намери призванието си, божественото си призвание, да дар€ва и да получава и да бъде благодарен и щастлив от това, че е тук и сега точно в този момент. ј аз ще продължавам да се развивам, да търс€ и да намирам, ще следвам път€ си и ще бъда благодарна.»зползвана литература:

1.  ент, ƒж.“. УЋекции по философи€ на хомеопати€таФ. —офи€, 2011

2. ’анеман, —. Уќрганон на лечебното изкуствоФ. —офи€, У»зток-«ападФ, 2010

3. √удман, Ћ. Д«вездни знациУ. —ветулка 44, 1996

4. —тойчев  . Дјстромедицина за всекиУ. »  Ћокус ‘ортуна, 2017

 

 

 

¬аши€т коментар:

 

Comment Script

–Ш—Б–Ї—А–µ–љ–∞ –Є –љ–µ–њ–Њ–і–њ—А–∞–≤–µ–љ–∞ –Є–Ј–њ–Њ–≤–µ–і –љ–∞ —З–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ–∞–ї –і–Њ –Є—Б—В–Є–љ—Б–Ї–Є—В–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –љ–µ—Й–∞—В–∞ –≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–∞! –°–±–ї—К—Б—К–Ї—К—В —Б –±–µ–Ј–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—В–∞ –љ–∞ "–Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї–љ–∞—В–∞" –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ–∞ –њ–Њ–љ—П–Ї–Њ–≥–∞ –µ —И–Њ–Ї–Є—А–∞—Й, –љ–Њ —В–µ –Ї–∞—А–∞ –і–∞ —В—К—А—Б–Є—И –∞–ї—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–Є –Є –і–∞ –њ–Њ–µ–Љ–µ—И –Њ—В–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ—Б—В –Ј–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–Њ—В–Њ —Б–Є –Ј–і—А–∞–≤–µ, —В.–µ –Ї–∞—А–∞ —В–µ –Є–Ј—А–∞—Б—В–љ–µ—И.
–Ы—О—Б–Є - 09/20/2017 - 12:33 ч.
»ме
 оментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P


 

 

 

 

 

 

 

–еклама

јстро връзкиуран
¬ръзки