–азказ

астрологи€

 

”чител - ученик

откъс от книгата на   ирил —тойчев
6 дни, за да постигнеш всичко, което желаеш

дата на публикуване: 31.12.2013 г., 5439 прочитани€
 

 

«нанието достига до нас чрез ”чител€, можем да кажем, че той предава, а ние приемаме информаци€. (ѕиша думата с главно Д”Ф, макар че подобно изписване е прието само за духовните учители. ѕрав€ това с цел да подчерта€ колко е важна рол€та на ”чител€ независимо по каква дисциплина.)

«а да приемем каквото и да е от н€кой, който ни обучава, е необходимо да са налице две важни услови€.

1. ƒа уважаваме този човек.

2. ƒа му в€рваме.

Ѕил съм свидетел на следни€ случай. ћлад мъж посещава н€колкодневен психологически семинар при водещ специалист в областта. Ќедостатък на този млад човек е, че има изключително високо самомнение и постав€ всички хора под себе си. ¬ кра€ на семинара това, което чух като коментар от него, бе, че нищо не е научил, преподавател€т е казал неща, които са общоизвестни, че еди-кое си не било така и други подобни твърдени€. јз б€х на същи€ семинар и бих казал, че ми беше много полезен.

 

Ќевъзможно е да научите нещо от човек, когото не уважавате, обучението в този случай ще бъде мъчително за вас, а и за преподавател€. јко сте решили да посетите курс, вие тр€бва да подходите към преподавател€ с уважение, да про€вите смирение, да поискате вътре у себе си чрез ваши€ ”чител да получите знанието, съвета, ако щете примера, от който имате нужда на този етап от живота си.

 

ƒобре е родителите да възпитават децата да ход€т на училище именно с такава настройка, за да не се превръщат учебните часовете в бреме и задължение. Ѕеше време, когато на ”чител€ се гледаше с уважение и бих казал със страхопочитание от учениците. “е попиваха вс€ка негова дума, в часовете имаше дисциплина, ко€то трудно може да се види в съвременното училище.

 

¬торото условие, за да се учите, е да в€рвате на ”чител€ си, да приемате това, което ви казва, без абсолютно никакви резерви, без вътрешни съмнени€. “ук н€ма значение дали казаното от преподавател€ е н€каква абсолютна истина, или не. ћоже след години да разберете, че това, което сте научили от него, не е 100% истина. »зраснали сте и сте стигнали на ново, по-високо ниво на познанието. Ќо това е станало благодарение именно на ваши€ ”чител. «нани€та, които първоначално сте получили от него, са били така необходимото начално стъпало, на което да стъпите и да се оттласнете по-нагоре по път€ на вашето интелектуално и духовно израстване. “ака че и в този случай пак му дължите само благодарност.

 

Ѕлагодарността е следващата стъпка, необходима, за да се осъществи правилно учебни€т процес.

 

“ук имам предвид следното. ѕодчертахме, че ”чител€т символизира мъжки€ принцип, този, който дава, а ученикът - женски€ принцип, този, който приема. ћоже да изобразим процеса със следната графика.

 

 

 

 

«а да се затвори енергийно кръга, тр€бва да има и обратна връзка, от ученика към ”чител€.

 

 

 

ќбратната връзка се осъществ€ва чрез благодарността. «а да открием основите на един модел, често се налага да се връщаме назад в миналото. ак се е израз€вала благодарността тогава? ƒа приемем, че родител изпраща сина си като чирак да учи дърводелски зана€т. “ой се е учил от майстора, жив€л е при него, хранил се е там. ƒавал ли е нещо в зам€на? ƒа, труда си, доброволното служене в продължение на години, вършенето на черната работа. “ова е формата, под ко€то ученикът е изказвал сво€та благодарност към ”чител€.

 

ƒа вземем един индийски ашрам. ”ченикът отива да се учи на мъдрост от гуруто. —пи в ашрама, храни се там, учи си уроците. ƒавал ли е нещо в зам€на? ƒа, отново труда си, доброволното служене в продължение на години, вършене на черната работа.

 

“оест обменът между ”чител и ученик е протичал правилно в двете посоки. ”чител€т дава знани€ на ученика (на духовно или интелектуално ниво, или и на двете), а ученикът му се отплаща с доброволни€ си труд и служене в продължение на години. “ова е изразът на неговата благодарност освен чувството на признателност дълбоко в сърцето.

 

¬ по-късни времена, преди комунистите да направ€т образованието ДбезплатноФ, т.е. платено (безлично!) от всички чрез данъците, които се събират, родителите са плащали солидна такса на училището или преподавател€, за да може детето им да се учи при него. ѕри това са давали тези пари с желание и благодарност за възможността детето им да получи качествени знани€.

 

—ъществува един исторически факт. ѕрез 1857 г. при 7-годишен учителски стаж ƒобри „интулов получава месечно 1058 гроша. — тази заплата той е можел да си купи месечно 5290 кг б€л хл€б. —ега за същото количество хл€б са нужни 10-месечни учителски заплати! «начи 10 пъти тр€бва да се увеличи учителското заплащане, за да стигне нивото, което е било преди 150 години, когато сме били под турско робство. ј достойното заплащане подобава на достойни хора, каквито очакваме да бъдат учителите на нашите деца.

 

—лед като образованието беше направено ДбезплатноФ, тази непосредствена материална форма на благодарност от ученика към ”чител€ беше прекъсната. ƒържавата стана своеобразен посредник, който събира пари от родители чрез данъците и дава н€каква част от т€х на преподавателите. “е тр€бваше да бъдат благодарни на парти€та (държавата), че им осигур€ва работа и заплата. ”чениците и родителите също благодар€ха на парти€та за ДбезплатнотоФ образование.

 

“ака се стигна до днешното състо€ние, в което искаме качествено образование за децата си, без да дадем един лев за това, а учителите тр€бва да обучават малчуганите срещу мизерното заплащане, което н€кой бюрократ в държавата е определил, че им е достатъчно. Ќе е чудно, че има толкова много преподаватели, които дават частни уроци. ѕри тази полулегална форма на обучение балансът между двата принципа е възстановен Ц преподавател€т получава достойно заплащане, детето получава качествено обучение.

 

Ќезависимо от факта, че образованието беше безплатно, много родители следваха естествени€ порив да възнаград€т достойно учителите на децата си, предимно в селските райони, като им даваха кокошки, €йца и други продукти. —ега са останали само цвет€та на 15 септември и 24 май като форма на благодарност към учителите.

 

Ќека да разширим енергийни€ модел на обмен на енергии между ”чител€ и ученика, като го разгледаме на четири нива Ц физическо, емоционално, интелектуално и духовно. ѕо подразбиране, за да има обмен на енергии между два полюса, тр€бва едини€т да е плюс, други€т да е минус. јко вземем за пример движението на водата, т€ се движи от високо към ниско, така е и при обмена на енерги€ между хората, едини€т тр€бва да бъде по-високо.

Ќа интелектуално ниво е €сно, че ”чител€т стои по-високо.

—ъщото тр€бва да е и по отношение на духовното ниво, ”чител€т тр€бва да има повече добродетели, повече качества от ученика, да бъде модел за подражание и същевременно предмет на уважение. “ова означава висок морал, честност, справедливост. Ќа тези две нива, бидейки по-високо, той ще дава, енерги€та ще тече от него към ученика.

 

Ќа останалите две нива на взаимодействие следва ученикът да е активната страна, той да дава на ”чител€ си.

 

≈моционалното ниво включва в себе си чувствата на уважение, признателност и благодарност, които ученикът изпитва към учител€ си. “ук е и грижата, ко€то той следва да полага за него. ≈то един интересен момент от ’ипократовата клетва, който потвърждава моите думи. ¬ тази клетва се кълнат и българските лекари днес...

 

ДЌа учител€, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща: ще му помагам да живее и ще му давам, каквото му е нужно, и ще гледам децата му като свои брат€. јко те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължени€ в бъдеще.Ф

 

ћатериалното ниво включва отплатата, ко€то ученикът предостав€ на сво€ учител под формата на пари и/или доброволен труд. “ака е било, така е редно и да бъде.

 

 

ѕо този начин кръгът се затвар€, балансът е постигнат.

 

 огато знаеш, че за да получиш дадено знание, тр€бва да платиш 3000 лв. или да положиш една година доброволен труд, сериозно ще се замислиш дали наистина това е, което искаш да учиш. јко желанието ти устои на тази бариера, ако решиш, че това знание си заслужава усилието, ще бъдеш два и три пъти по-мотивиран по време на учебни€ процес, ще внимаваш да не изпуснеш и една думичка от устата на ”чител€, защото ти е известна цената, ко€то си платил. јко обаче получаваш знанието ДбезплатноФ като в държавните училища и не ти се налага да се трудиш и един ден (ти или твоите родители), за да платиш цената за знанието, можеш спокойно да си позволиш да ДблеешФ в час, да решаваш кръстословици, да преписваш на изпити...

 

—ега ще ви кажа една тайна. Ќачин, по който може да подобрите качеството на учебни€ процес и на общуването многократно. √отови ли сте да € чуете?

 

¬ече беше споменато, че ”чител е всеки, който ни дава н€каква информаци€. ќт друга страна, повечето духовни учени€ твърд€т (с пълно право!), че частица от божествени€ дух живее във всеки човек.

 

 огато н€кой ви заговори, всъщност той е просто един човек, който иска да ви каже нещо, но все пак в него живее частица от Ѕога. «атова, ако искате да разберете какво се крие зад думите на човека, или защо Ѕог (или съдбата, или ДслучайносттаФ) е изпратила този човек при вас, си кажете наум, докато го слушате: Д√осподи, слушам те!Ф »ли: Д√осподи, говори ми чрез този човек.Ф

 

»зричайки тези думи наум, концентраци€та ви върху чутото ще се повиши хил€дократно. ƒумите ще доби€т нов, по-дълбок, по-съкровен смисъл за вас. ƒори погледът, с който гледате човека срещу вас, ще се промени, ще се изпълни с разбиране и желание да чуете вс€ка следваща дума.

 

Ѕез сами€ човек да осъзнава, може да изрече нещо, което е от изключителна важност за вас. ƒори начинът, по който човекът ви говори, ще се промени просто защото и вие сте променили начина, по който слушате!

 

«атова, ако н€кой случайно ви заговори на улицата, кажете си: Д√осподи, говори ми чрез този човек.Ф

 огато майка ви или детето ви се обърне към вас по тривиален повод, също си кажете: Д√осподи, говори ми чрез моето дете (чрез мо€та майка).Ф

 огато ви предстои да влезете в час, си кажете: Д√осподи, говори ми чрез мо€ ”чител.Ф

 

» наистина, това ще се случи. ¬инаги се е случвало, просто вие не сте го знаели и не сте обръщали внимание на думите, не сте били достатъчно концентрирани да чуете това, което Ѕог ви е казвал чрез хората от вашето обкръжение.

 

—ега вече знаете “ј…Ќј“ј. »зползвайте €.

 

***

 

откъс от 6-та глава на книгата на   ирил —тойчев
6 дни, за да постигнеш всичко, което желаеш

 

 

 ниги от същи€ автор:

 

 • E¬ќЋё÷»я Ќј ¬–Џ« ј“ј

  ўастието и любовта не са плод на случайността! “ази книга ще ви покаже как да изградите връзката си такава, каквато бихте искали да бъде.
 • 6 дни, за да постигнеш всичко, което желаеш

  Ќаписана на достъпен език, аналитично и вдъхнов€ващо, книгата разкрива причините, поради които не следваме собствени€ си път, и дава рецепта как да постигнем това, което искаме, само за 6 денонощи€.
 • ∆ивотът е игра, играта е живот

  јвторът на книгата предлага практически и лесно приложими идеи и методи за превръщането на живота в игра, за постигане на желаното. ѕът€т към самоусъвър-шенстването не е труден Ц тръгнето по него сега!
 • 144 възможности

   нига, в ко€то се говори за призванието, радостта, успеха, взаимоотношени€та, любовта, силата на мисълта, управлението на времето. ¬ 144 страници авторът сподел€ в стегната форма есенци€та на сво€ опит и знани€.

 

6 дни, за да постигнеш всичко, което желаеш

∆ивотът е игра, играта е живот

≈волюци€ на връзката

144 възможности

 

 

¬аши€т коментар, мнение

 

Comment Script

–Ч–∞ —Б—К–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ, –Ґ–Т–™–†–Ф–Х –Ь–Р–Ы–Ъ–Ю ! –Р–Ј –Є–Љ–∞—Е —Й–∞—Б—В–Є–µ—В–Њ –і–∞ –Є–Љ–∞–Љ –і–≤–∞–Љ–∞ —В–∞–Ї–Є–≤–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї–Є вАУ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –њ–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –Э–∞ —В—П—Е –і—К–ї–ґ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –¶—П–ї –ґ–Є–≤–Њ—В –≥–Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–∞–≤—П–Љ !
Mitka Karagyozova - 10/23/2018 - 17:18 ч.
–Ъ–Њ–ї–Ї–Њ –Њ—В –і–љ–µ—И–љ–Є—В–µ —Г—З–Є—В–µ–ї–Є —Б–∞ —Б –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ—В–Њ –љ–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–∞–≤–∞—В —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В?
–°–Њ–љ—П - 03/10/2014 - 10:52 ч.
»ме
 оментар
;-) :-) :-D :-( :-o >-( B-) :oops: :-[] :-P