Астрологични статии астрология

Лечение със слънчевите лъчи


Слънчевата енергия слиза върху Земята като обширна струя, опасва я от северния полюс към южния и се връща пак към Слънцето. Kогато растенията усетят, че тази енергия почва да се проявява и да приижда към Земята, те напъпват, приготовляват се, а като се усили тя, те се разлистват и най-сетне се разцъфтяват и забързват, като се стремят да съберат всичката тази енергия, за да се оплодотворят.

Трябва да имаме предвид следния закон: ние сме част от земния организъм и затова, когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема, и обратно. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Тогава човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутрин има всякога повече прана, или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава организмът поглъща най-много и най-мощни положителни енергии.

Като физическо същество човек трябва да прави упражнения - нищо повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза навън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специфична енергия, полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие.

През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята  в началото на пролетта е повече отрицателна и затова най-много приема. Ето защо през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък земята постепенно става положителна. През лятото тя е положителна и затова приема по-малко. И летните лъчи действат, но по-слабо.

През пролетта и лятото има прилив на енергия към Земята, а есен и зима - отлив. Затова най-благоприятното влияние на Слънцето започва от 22 март.

Пролетно и лятно време от 22 март всяка година препоръчително е да се ляга и да се става рано, за да се посреща Слънцето и да приеме човек своя дял от него, тъй както пчелите събират нектар от цветята. Всеки трябва да прави опити ред години, за да се убеди в тази истина.

Слънчевата енергия минава всеки ден през 4 периода: от 12 ч среднощ до 12 ч на пладне има прилив на слънчева енергия, а от 12 ч на пладне до 12 ч среднощ има отлив. Приливът дохожда до най-високата си точка при изгрева на Слънцето. Този прилив е най-силен и животворен. Той постепенно намалява до пладне. След това започва отливът, който е най-силен при залез.

Колкото Земята е по-отрицателна, толкова възприемателната й способност на положителната слънчева енергия е по-голяма, и обратно. От полунощ до обед Земята (за дадено място) е отрицателна и затова възприема повече, от обед до полунощ е положителна и затова дава повече. От полунощ Земята започва да изпуща в космическото пространство отрицателна енергия, а приема от Слънцето положителна. След обед земята изпуща в космическото пространство положителна енергия и постепенно става отрицателна. Сутрин при изгрев Земята е най-отрицателна, т. е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева.

Един от трудните въпроси е да можете да регулирате вашите енергии. Тия енергии идват от центъра на Земята, вървят по гръбначния стълб и във вид на едно голямо течение нахлуват към централната мозъчна система. Върху тия течения съвременния свят е изгубил своя контрол. Има и друго едно течение, което иде от Слънцето. То върви по обратна посока - от мозъка към симпатичната нервна система или към стомаха.

Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на слънцето, които идат по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А колкото наближава пладне, същите лъчи имат влияние върху храносмилателната ни система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев - за подобрение на мозъчната нервна система, а от 9 до 12 ч - за уякване на стомаха. След обяд изобщо слънчевата енергия има малки целебни резултати. Причината за тази разлика е в различната възприемателна способност на Земята и на човешкия организъм.

Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действуват добре върху човешкия организъм. Ранните слънчеви лъчи действуват добре върху анемични хора,

Може да излагате на слънце цялото си тяло. Слънчевите бани ще правите сутрин от 8 до 10 часа. Тези бани произвеждат ефект върху гръбначния стълб, мозъка, дробовете. Мозъкът е като батерия. Щом тази батерия започне да възприема, щом пълненето - със слънчева енергия става правилно, тя после я разпраща към всички части на тялото и тази енергия започва да лекува.

Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.

Като изучавате влиянието на светлината, ще .забележите, че има часове през деня, когато слънцето изпраща на Земята благотворни лъчи, главно сутрин до обед. Има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите. Това са така наречените черни, негативни лъчи.

Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема само положителните лъчи на слънцето. Ще се концентрирате, но ще пазите да не заспите. С черните, отрицателни вълни на Слънцето идат и земни вълни, които се отразяват вредно върху организма на човека. Докато научите законите на ограждането да се пазите от тези вълни, добре е да се греете на слънцето през ранните часове, най-късно до обед. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате със слънчевите лъчи, най-добри часове са от 8 до 10 часа.

Енергиите, които излизат от слънцето, крият в себе си запас от жизнени сили, от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да използва енергиите на слънцето, той трябва да излага гърба си на ранните слънчеви лъчи, още преди изгряването на слънцето. Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на слънцето. Даже и в облачно време можете да излизате преди изваряването на слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото слънце. Облаците пречат само да видите слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях. Никаква външна сила не е в състояние да противодейства на слънчевите енергии.

Ето защо на всички анемични и слаби хора препоръчвам при всяко време да излизат вън половин час преди изгрева на слънцето, да възприемат ранните слънчеви енергии. Зората дава на човека такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде.

Излагайте гърба си на слънце и когато сте разположени, и когато сте неразположени и наблюдавайте какви резултати ще имате в единия и в другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на деня да се излага на слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Когато човек е принуден да се излага по всяко време на слънце, за да се предпазва от вредните лъчи на слънцето, той трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, за да пречупва вредните слънчеви лъчи.

Ако можете от сутрин до обед да издържите на слънцето, вие сте здрави. Ако не можете да издържите дълго време на слънце, вие не сте здрави.

Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир,излагайте гърба си на залязващото слънце.

Често съм казвал, че човек трябва да разговаря със светлината. Боли те гърбът. Изложи гърба си на слънце, на светлината, мисли за нея, за това, което съдържа, и болката ще изчезне.

Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец април и май до 22 юни.

Планинските слънчеви бани са за предпочитане, понеже ритъмът на слънчевите лъчи не е нарушен от астралния мисловен облак, който обгръща града.

Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това, доказано е, че всяка болест има определено време, Когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други - през юни, юли, изобщо през цялата година.

Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и постойте така един час от 7 до 8 ч сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя ум. Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен." След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за цяла година. Ще видите, че 99 процента вашият опит ще бъде сполучлив.

Когато правите слънчеви бани, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено, да не мислите за странични неща. Можем да си служим със следната формула, която да изговаряме често през време на слънчевите бани: „Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. То е израз на Божията любов към нас. Благодаря Ти."

За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутрин рано при зазоряване и да си обръща гърба към изток. А който е здрав, и прави това, ще си кали нервната система.

Туберкулозата се лекува с чист въздух, а също така и със слънчевите лъчи. Болните трябва да излагат гърба и гърдите си на слънце в продължение най-малко на 1-2, 3-4 месеца, за да видят какъв преврат ще произведе Слънцето в тях. В това време обаче умът трябва да бъде съсредоточен. Кажи: „Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, да Ти служа."

Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите си или пък някакви подутини в корема си, направете си някаква веранда, тераса, изложена към слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на едно легло с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него, и стойте така 1/2 час, после 1/2 час гърба, 1/2 час пак гърдите, 1/2 час гърба и т. н., докато се изпотите. Ако направите 20-30-40 такива бани, всичко ще ви мине - и екзема, и ревматизъм ще изчезнат.

Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или яснозелени дрехи - тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. Когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от Природата. Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, че слънцето е извлякло от организма на човека всички утайки, нечистотии, всичката гъста материя. Ако човек не почернява, тази гъста материя остава в организма и създава ред болезнени състояния. Ако почернявате на слънцето, значи сте акумулирали неговите енергии.


Учителя Беинса Дуно

Реклама

Астро връзкиуран
Връзки